Hội thảo quốc tế “Những khuynh hướng ngôn ngữ học hiện đại: Lý thuyết và ứng dụng”

Kính gửi:

- Các trường Đại học, các Viện/Trung tâm nghiên cứu;

- Các chuyên gia, nhà nghiên cứu, giảng viên.

Trường Ngoại ngữ - Du lịch, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học Quốc tế với chủ đề: “Những khuynh hướng ngôn ngữ học hiện đại: Lí thuyết và ứng dụng” (Trends of modern linguistics: Theoretical and applied).

1. Mục đích của Hội thảo

Hội thảo này nhằm mục đích tạo điều kiện cho các chuyên gia, nhà nghiên cứu, giảng viên có cơ hội trao đổi, học hỏi, chia sẻ những khuynh hướng lí thuyết của ngôn ngữ học hiện đại và những ứng dụng trong thực tế, đáp ứng yêu cầu của đời sống hiện đại.

2. Những nội dung chính của Hội thảo

Hội thảo tập trung vào những nội dung chính sau đây:

(1) Những khuynh hướng lí thuyết của Ngôn ngữ học hiện đại: Ngôn ngữ học chức năng hệ thống, Ngôn ngữ học tri nhận, Ngôn ngữ học tạo sinh, Ngôn ngữ học xã hội, Ngôn ngữ học nhân học….và các đường hướng nghiên cứu khác.

(2) Những ứng dụng ngôn ngữ học hiện đại

- Giáo dục ngôn ngữ (giáo dục bản ngữ, ngoại ngữ);

- Dịch thuật;

- Ngôn ngữ học trị liệu;

- Xử lí ngôn ngữ tự nhiên;

- Phân tích diễn ngôn;

- Ngôn ngữ học khối liệu;

- Ngữ dụng học và tu từ học;

- Ngôn ngữ học hình pháp;

- Thụ đắc ngôn ngữ;

- Kế hoạch hoá ngôn ngữ và chính sách ngôn ngữ;

- Văn bản đa phương thức.

3. Thời gian, địa điểm

3.1. Thời gian (dự kiến)

- Hội nghị Tiền hội thảo: 2 ngày (30/11/2023, 1/12/2023) dành cho những lĩnh vực ứng dụng của ngôn ngữ học chức năng hệ thống (SFL). Hội nghị Tiền hội thảo có sự tham gia của các nhà ngôn ngữ học chức năng hệ thống đến Úc và Chi-lê, đặc biệt là hai giáo sư hàng đầu về ngôn ngữ học chức năng hệ thống là James R.Martin, Len Unsworth.

STT

Nội dung

Thời gian

Người trình bày

Ghi chú

1

Ngôn ngữ học chức năng hệ thống với tư cách là một ngành ngôn ngữ học khả dụng (Systemic Functional Linguistics as Applicable Linguistics)

8:00 - 9:30

Thứ 5 30/11/2023

Giáo sư James Martin

(University of Sydney)

Úc

2

Bước phát triển mới trong nghiên cứu Trường-Ngữ vực (New development in Register- Field research)

10:00 - 11:30

Thứ 5 30/11/2023

Tiến sĩ Yaegan Doran (Australian Catholic University)

Úc

3

Tích hợp Ngôn ngữ học chức năng hệ thống với khoa sư phạm giáo dục đại học và kiểm tra đánh giá: Một tiêu điểm trong giảng dạy Vật lí (Integrating Systemic Functional Linguistics with Tertiary Science Education Pedagogy and Assessment: A special Focus on Physics Education)

1:30 - 3:00

Thứ 5 30/11/2023

Tiến sĩ Dany Lopez (Catholic University, Chile)

Chi-lê

4

Tính phức hợp trong các hình ảnh khoa học ở nhà trường (Complexity in school science images)

3:30 - 5:00

Thứ 5 30/11/2023

Giáo sư Len Unsworth (Australian Catholic University)

Úc

5

Vị trí của truyện kể trong bài báo khoa học (The place of stories in scientific papers)

8:00 - 9:30

Thứ 6

1/12/2023

Phó Giáo sư Sue Hood (University of Sydney)

Úc

6

Liên kết trong diễn ngôn truyền thông (Bonding in media discourse)

10:00 - 11:30

Thứ 6

1/12/2023

Phó Giáo sư Michele Zappavigna (University of New South Wales)

Úc

7

(Phỏng hình hóa quan hệ liên nhân (Interpersonal iconisation)

1:30 - 3:00

Thứ 6

1/12/2023

Tiến sĩ Georgia Carr (University of Sydney)

Úc

8

(Phân tích phim ảnh với tư cách là văn bản văn học số hóa (Analysing films as multimodal digital literary texts)

3:30 - 5:00

Thứ 6

1/12/2023

Tiến sĩ Thu Ngo (University of New South Wales)

Úc

- Hội thảo: 1 ngày (2/12/2023)

3.2. Địa điểm: Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, số 298 đường Cầu Diễn, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

4. Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt và Tiếng Anh

5. Phí đăng kí hội thảo

- Mức 1: 1,500,000 VND/người (bao gồm tham dự workshop tiền hội thảo và hội thảo);

- Mức 2: 1.000.000 VND (bao gồm tham dự hội thảo)

- Kinh phí đi lại, lưu trú trong thời gian tham dự hội thảo do các đại biểu hoặc cơ quan cử đi tự thu xếp.

6. Thể lệ, thời gian, địa chỉ nhận báo cáo

6.1. Thể lệ báo cáo

- Bài viết tham gia hội thảo phải là kết quả nghiên cứu mới, chưa từng được công bố trên các sách, tạp chí, hội thảo trong và ngoài nước;

- Bài viết gồm tóm tắt và chính văn: kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 13; giãn dòng 1,5 line;

- Ghi rõ các thông tin cá nhân: tên thật, bút danh, học hàm, học vị, nơi công tác, địa chỉ, số điện thoại, email.

6.2. Thời gian nộp báo cáo

- Hạn nộp tên báo cáo và tóm tắt báo cáo: 01/08/2023;

- Hạn cuối cùng nộp báo cáo toàn văn: 01/10/ 2023

6.3. Địa chỉ nhận báo cáo

https://app.oxfordabstracts.com/stages/6255/submitter

7. Sử dụng báo cáo: Các báo cáo được tuyển chọn sẽ được in trong Kỉ yếu Hội thảo.

Mọi thông tin chi tiết về Hội thảo xin vui lòng liên hệ:

- Trường Ngoại ngữ - Du lịch, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, 298 đường Cầu Diễn, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội;

- Thường trực:

+ Lê Đức Hạnh - Điện thoại: 0988.905.027 - Email: slt.conferences@gmail.com

+ Nguyễn Hoài Linh - Điện thoại: 0383000912 - Email: linhnh1@haui.edu.vn

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

To:

- Universities, Institutes/Research Centers;

- Experts, Researchers, Scholars.

School of Languages and Tourism, Hanoi University of Industry is going to organize an International Conference with the theme: “Trends of modern Linguistics: Theoretical and Applied” in December, 2023.

1. The objective of the Conference

This conference aims to provide the opportunities for experts, researchers, and lecturers to exchange, learn and share theoretical trends of modern linguistics and practical applications, to meet the needs of modern life.

2. Sub-themes of the Conference

The conference will be focused on the following key sub-themes:

(1) Theoretical Trends of Modern Linguistics: Systemic Functional Linguistics, Cognitive Linguistics, Generative Linguistics, Social Linguistics, Anthropological Linguistics….and other research directions.

(2) Modern linguistics applications

- Language education (native education, foreign languages);

- Translation;

- Therapy linguistics;

- Natural language processing;

- Discourse analysis;

- Corpus linguistics;

- Pragmatics and rhetorics;

- Forensic linguistics;

- Language acquisition;

- Language planning and language policy;

- Multimodal Literacy

3. Time and venue

3.1. Time (estimated)

- Pre-Conference: On 2 days (November 30th, 2023, and December 1st, 2023): The fields of systemic functional linguistics (SFL) will be focused on.

The Pre- Conference will be delivered by systemic functional linguists from Australia and Chile, especially two leading Professors of systemic functional linguistics, James R. Martin and Len Unsworth.

No.

Content

Time

Presenters

Note

1

Systemic Functional Linguistics as Applicable Linguistics

8:00 - 9:30

Thursday, November 30th, 2023

Professor James Martin

(University of Sydney)

Australia

2

New development in Register- Field research

10:00 - 11:30

Thursday November 30th, 2023

Dr. Yaegan Doran

(Australian Catholic University)

Australia

3

Integrating Systemic Functional Linguistics (SFL) with Tertiary Science Education Pedagogy and Assessment: A special Focus on Physics Education

1:30 - 3:00

Thursday November 30th, 2023

Dr. Dany Lopez (Catholic University, Chile)

Chile

4

Complexity in school science images

3:30 - 5:00

Thursday November 30th, 2023

Professor Len Unsworth

(Australian Catholic University)

Australia

5

The place of stories in scientific papers

8:00 - 9:30

Friday December 1st, 2023

Associate Professor Sue Hood

(University of Sydney)

Australia

6

Bonding in media discourse

10:00 - 11:30

Friday December 1st, 2023

Associate Professor Michele Zappavigna

(University of New South Wales)

Australia

7

Interpersonal iconisation

1:30 - 3:00

Friday December 1st, 2023

Dr. Georgia Carr

(University of Sydney)

Australia

8

Analysing films as multimodal digital literary texts

3:30 - 5:00

Friday December 1st, 2023

Dr. Thu Ngo

(University of New South Wales)

Australia

- Conference Day: December 2nd, 2023

3.2. Venue:

Hanoi University of Industry, 298 Cau Dien Street, Minh Khai Ward, Bac Tu Liem District, Hanoi.

4. Languages at the conference: Vietnamese and English.

5. Conference registration fees:

- Level 1: 1,500,000 VND/participant (Pre-Conference and Conference participation);

- Level 2: 1,000,000 VND (Conference participation)

- The delegates will arrange all the travel and accommodation expenses during the Conference by themselves.

6. Submission information

6.1. Abstract requirements

- All submissions must be original research that has not been published in any books, journals, or conferences;

- The submission includes an abstract and/or a full paper: written in Times New Roman font, font size 13; 1.5 line spacing.

- Personal information must be clarified, such as real name, pseudonym, academic title, academic degree, affiliation, address, phone number, and email.

6.2. Important dates

- Deadline for abstracts submission: August 1st, 2023;

- Deadline for full - paper submission: October 1st, 2023;

6.3. Submission link

https://app.oxfordabstracts.com/stages/6255/submitter

7. Publication

All the selected papers will be printed in the Proceedings of the Conference.

For more detailed information about the Conference, please contact the Organization Team via email slt.conferences@gmail.com or Ms. Le Hanh (0988.905.027) / Ms. Hoai Linh (0383.000.912)

  • Thứ Năm, 09:45 01/06/2023