Tổng quan

Tổng quan Trường Ngoại ngữ - Du lịch

Trường Ngoại ngữ - Du lịch (tên tiếng Anh là School of Languages and Tourism - viết tắt SLT) là trường đầu tiên được thành lập trong Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, với mục tiêu phát huy mô hình quản trị mới, tăng tính tự chủ, mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ các ngành ngôn ngữ, du lịch nhằm đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao trong xu thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu, rộng.

Khoa Ngoại ngữ thành lập năm 2005, là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, với trên 200 viên chức, người lao động, Khoa đảm nhiệm các chức năng: tổ chức, quản lý và đào tạo các ngành hệ đại học ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Trung Quốc, ngôn ngữ Hàn Quốc, ngôn ngữ Nhật Bản, Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam và thạc sĩ Ngôn ngữ Anh với gần 1.500 sinh viên; tổ chức cung ứng dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng, khảo thí ngoại ngữ và tiếng Việt cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu trong và ngoài nhà trường; đồng thời, thực hiện các chức năng khác theo quy định của pháp luật và Quy chế tổ chức, hoạt động của nhà trường.

Khoa Du lịch thành lập năm 2000, là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Hiện, nhân sự của khoa gồm 30 giảng viên, 100% có trình độ sau đại học, được đào tạo trong nước và nước ngoài, có nhiều kinh nghiệm thực tiễn, trong đó, trên 40% giảng viên có trình độ tiến sĩ. Khoa đã xây dựng và tổ chức đào tạo 3 ngành trình độ đại học: Du lịch, Quản trị khách sạn, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành với tổng số 28 lớp và gần 2.000 sinh viên.

Tháng 12/2021, Hội đồng trường Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã ban hành Nghị quyết thành lập Trường Ngoại ngữ - Du lịch trên cơ sở sáp nhập và phát triển Khoa Ngoại ngữ và Khoa Du lịch.

Trường có Trụ sở chính đặt tại: Tòa A2, số 298 đường Cầu Diễn, phường Minh Khai, quận Bắc Từ liêm, thành phố Hà Nội.

Cơ quan quản lý trực tiếp: Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Chức năng, nhiệm vụ của Trường

Chức năng

- Đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ thuộc lĩnh vực ngoại ngữ, du lịch và các chương trình dạy chuyên môn bằng ngoại ngữ liên quan.

- Nghiên cứu, chuyển giao khoa học và công nghệ lĩnh vực ngoại ngữ và du lịch.

- Tổ chức hoạt động giáo dục thường xuyên, cung cấp dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, tư vấn lĩnh vực ngoại ngữ và du lịch.

Nhiệm vụ và quyền hạn

- Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển Trường NN-DL trình Trường ĐHCNHN xem xét, quyết định và tổ chức thực hiện.

- Tổ chức đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ thuộc lĩnh vực ngoại ngữ, du lịch và các chương trình dạy chuyên môn bằng ngoại ngữ liên quan.

- Phát triển các ngành, chuyên ngành, chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ các ngành thuộc lĩnh vực ngoại ngữ, du lịch và các chương trình dạy chuyên môn bằng ngoại ngữ.

- Thực hiện kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và hướng tới kiểm định quốc tế.

- Phát triển và mở rộng hợp tác quốc tế về đào tạo và nghiên cứu khoa học;

- Tổ chức nghiên cứu, chuyển giao khoa học và công nghệ trong lĩnh vực ngoại ngữ, du lịch.

- Xây dựng, tổ chức các chương trình, khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài trường về lĩnh vực ngoại ngữ, du lịch và cấp chứng chỉ cho người học hoàn thành các chương trình bồi dưỡng.

- Tổ chức dịch vụ tư vấn việc làm, tư vấn du học, dịch vụ sinh viên, dịch vụ cộng đồng trong lĩnh vực ngoại ngữ, du lịch.

- Tổ chức các hoạt đông khác theo phân cấp, chỉ đạo của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

- Trình Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội về tổ chức bộ máy, cơ cấu lao động; về tiêu chuẩn và số lượng tuyển dụng; về chấm dứt hợp đồng làm việc.

- Thực hiện tuyển dụng, quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ viên chức, người lao động theo phân cấp và ủy quyền của Hiệu trường Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

- Quản lý người học; đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người học.

- Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, tài sản được giao.

- Quản lý và sử dụng tài chính, tài sản theo phân cấp và ủy quyền của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và chịu sự kiểm tra, thanh tra của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và các cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật.

- Các nhiệm vụ và quyền hạn khác do Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội giao và theo quy định của pháp luật.

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC TRƯỜNG NGOẠI NGỮ - DU LỊCH

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC TRƯỜNG NGOẠI NGỮ - DU LỊCH

Tin tiêu điểm

Video giới thiệu