Phòng Tổng hợp

Phòng Tổng hợp

Giới thiệu chung:

Phòng Tổng hợp là đơn vị thuộc Trường Ngoại ngữ - Du lịch, có chức năng tham mưu và giúp việc cho Hiệu trưởng Trường về tổ chức, quản lý các công tác: nhân sự, chế độ chính sách đối với viên chức, người lao động, tài chính, kế toán, quản lý tài sản, công tác văn thư lưu trữ, ứng dụng CNTT và truyền thông của Trường; thực hiện các chức năng khác theo quy định của pháp luật và Quy chế tổ chức, hoạt động của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và của Trường.

Tin tiêu điểm

Video giới thiệu