Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng và hợp tác phát triển

Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng và Hợp tác phát triển

Giới thiệu chung:

Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng và Hợp tác phát triển là đơn vị thuộc Trường Ngoại ngữ - Du lịch, có chức năng tổ chức, triển khai hợp tác trong hoạt động đào tạo, thực tập, thực hành tại doanh nghiệp cho sinh viên và các hoạt động hợp tác quốc tế với các tổ chức, cá nhân; thực hiện các chức năng khác theo quy định của pháp luật và Quy chế tổ chức, hoạt động của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và của Trường.

Tin tiêu điểm

Video giới thiệu