Khoa Quản trị Nhà hàng - Khách sạn

Khoa Quản trị Nhà hàng - Khách sạn

Giới thiệu chung:

Khoa Quản trị Nhà hàng - Khách sạn là đơn vị thuộc Trường Ngoại ngữ - Du lịch, có các chức năng đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học, sau đại học ngành Quản trị khách sạn; tổ chức cung ứng dịch vụ đào tạo bồi dưỡng lĩnh vực khách sạn cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu trong và ngoài Nhà trường; thực hiện các chức năng khác theo quy định của pháp luật và Quy chế tổ chức, hoạt động của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và của Trường.

Tin tiêu điểm

Video giới thiệu