Phòng Đào tạo, KHCN và Công tác Sinh viên

Phòng Đào tạo, Khoa học công nghệ và Công tác Sinh viên

Giới thiệu chung:

Phòng Đào tạo, Khoa học công nghệ và Công tác Sinh viên là đơn vị thuộc Trường Ngoại ngữ - Du lịch, có chức năng tham mưu và giúp việc cho Hiệu trưởng Trường về tổ chức, quản lý các công tác: đào tạo, nghiên cứu khoa học, thanh tra giáo dục, công tác sinh viên; thực hiện các chức năng khác theo quy định của pháp luật và Quy chế tổ chức, hoạt động của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và của Trường.

Tin tiêu điểm

Video giới thiệu