Ban giám hiệu

Ban Giám hiệu

Hiệu trưởng: TS. Hoàng Ngọc Tuệ

TS. Hoàng Ngọc Tuệ - Hiệu trưởng Trường Ngoại ngữ - Du lịch, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Phó Hiệu trưởng: TS. Trần Ngọc Đức

TS. Trần Ngọc Đức - Phó Hiệu trưởng Trường Ngoại ngữ - Du lịch, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Tin tiêu điểm

Video giới thiệu