Khoa

Khoa Ngôn ngữ Trung Quốc

Giới thiệu chung:

Khoa Ngôn ngữ Trung Quốc là đơn vị thuộc Trường Ngoại ngữ - Du lịch, có các chức năng đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học, sau đại học ngành ngôn ngữ Trung Quốc; tổ chức cung ứng dịch vụ đào tạo bồi dưỡng lĩnh vực ngôn ngữ Trung Quốc cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu trong và ngoài Nhà trường; thực hiện các chức năng khác theo quy định của pháp luật và Quy chế tổ chức, hoạt động của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và của Trường.