Khoa Tiếng Việt và văn hoá Việt Nam

Khoa Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam

Giới thiệu chung:

Khoa Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam là đơn vị thuộc Trường Ngoại ngữ - Du lịch có chức năng hoạt động chuyên môn đào tạo, khoa học và công nghệ liên quan đến việc nghiên cứu, giảng dạy Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam cho sinh viên ngành Tiếng Việt và các ngành khác học Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam.

Tin tiêu điểm

Video giới thiệu